Επιδοτήσεις


Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το Υπομέτρο 6.3 «Εκκίνηση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που έρχεται να δώσει ένα βοήθημα 14.000€ σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο όρος μικρές σημαίνει πως η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5.000€ έως 7.999€, δηλαδή γεωργικές εκμεταλλεύσεις με λίγα στρέμματα και μπορεί να υπολογισθεί από την δήλωση ΟΣΔΕ 2018.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι κοινοτήτων έως και 5.000 κατοίκους.
3. Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
4. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς (2018) της αίτησης στήριξης στο Υπομέτρο 6.3.
5. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ (ΚΕΠΠΥΕΛ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).
6. Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.
7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι εξής:
1. Τα Νομικά πρόσωπα.
2. Δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020.
3. Όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.
4. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
5. Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς (2018) της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
6. Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
7. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις αναπηρίας ή/και επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% και κρίνονται από τον αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως μη ικανοί προς εργασία (βιοποριστικό επάγγελμα).
8. Όσοι είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
9. Όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης.
10. Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
11. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία που αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020.
12. Όσοι δεν αποδέχονται τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας.
13. Όσοι δηλώνουν στην αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ψευδή ή αναληθή στοιχεία.
14. Όσοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στο υπομέτρο 6.3
15. Όσοι δεν υποβάλλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του υπομέτρου.

Διάρκεια Επιχειρηματικού Σχεδίου - Προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και επομένως παραμονής στο πρόγραμμα είναι τα τρία και η μέγιστη τα τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αυξήσει το αργότερο στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο με 15%, σε σχέση με την αρχική κατάσταση
2. Διατήρηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
3. Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον δεν τα διαθέτει. Αυτό σημαίνει να κατέχει ή να αποκτήσει βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με το προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
4. Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης), με την οποία εγκρίθηκε για το υπομέτρο 6.3, κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
5. Να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του σε περιοχή εφαρμογής του υπομέτρου 6.3 (δλδ <5.000 κατοίκους) έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οικονομική Στήριξη

1. Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ ́ αποκοπή ποσού στήριξης ύστερα από την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
2. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις: Η α’ δόση που είναι 9.800€ δηλαδή το 70% του συνολικού ποσού στήριξης, καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση 4.200€ (30% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων.
3. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.
4. Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν έλεγχο επιλεξιμότητας, καλέστε μας στα τηλέφωνα 23810.82692 για το γραφείο της Σκύδρας και 23310.74100 για το γραφείο της Βέροιας ή στείλτε μας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ, είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν και να δώσουν λύσεις στις απορίες σας.

Με τρία σημεία εξυπηρέτησης σε Σκύδρα - Βέροια - Άρνισσα, είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή!

© ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
Μεγαλώνουμε μαζί.
Σχεδιάζουμε το μέλλον.

Το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1), ήταν και είναι το απόλυτο επενδυτικό εργαλείο του αγρότη!
Μετά από 6 χρόνια (από το 2011), είναι επιτέλους ένα βήμα πριν την προκύρηξή του.
Θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια και χωρίς πολύπλοκους όρους, να εξηγήσουμε τι είναι, σε ποιους αφορούν και τι περιλαμβάνουν.

Ποιους αγρότες περιλαμβάνει;
Τα Σχέδια Βελτίωσης αφορούν σε όλους τους κατακύριο επάγγελμα αγρότες, ηλικίας 18 - 60 ετώνς, που έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2017.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης;
Η επιδότηση είναι πλέον 50% για όλους τους αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας και γίνεται 60% για τους νέους αγρότες του 2014, τους νέους αγρότες του 2016, τους αγρότες κάτω των 41 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και τους κατοίκους ορεινών περιοχών. Το ποσοστό ενίσχυσης παραμένει στο 60% ακόμα και αν κάποιος είναι ταυτόχρονα και νέος αγρότης και κάτοικος ορεινής περιοχής.

Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να φτάσει το επενδυτικό σχέδιο;
Τα όρια του ύψους επένδυσης για τη φυτική & ζωική παραγωγή είναι από 10.000€ έως 300.000€ και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και τις 500.000€. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, το ύψος επένδυσης καθορίζεται ουσιαστικά από την τυπική απόδοση της αίτησης ΟΣΔΕ 2017. Στα συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί) το όριο είναι 500.000€ και υπό προϋποθέσεις 1.000.000€.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;
Στο Σχέδιο Βελτίωσης περιλαμβάνεται και επιδοτείται οτιδήποτε αφορά στην γεωργική εκμετάλλευση, εκτός από το αγροτικό αυτοκίνητο και τα αρδευτικά συστήματα. Όταν λέμε οτιδήποτε, εννοούμε κτιριακά (αγροτική αποθήκη), γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ), παρελκόμενα, εξοπλισμό, δενδρύλλια, περιφράξεις, Η/Υ, αλλά και εγκαταστάσεις τυποποίησης και συντήρησης (ψυγεία). Τα αρδευτικά συστήματα θα προκυρηχθούν, ξεχωριστά, σε συμπληρωματικό πρόγραμμα. Όπως και στα προηγούμενα προγράμματα, δεν επιδοτείται ο ΦΠΑ, ο μεταχειρισμένος εξομπλισμός και το ζωικό κεφάλαιο.

Υπάρχει όριο στον αριθμό ίππων του τρακτέρ;
Το μέγεθος του γεωργικού ελκυστήρα που “δικαιούται” ο κάθε υποψήφιος, είναι ανάλογο του μεγέθους και της δυναμικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Υπάρχουν στο πρόγραμμα κάποια σημεία “παγίδες” που πρέπει να προσεχθούν;
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής:
1. Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες και άρα να επιδοτηθούν, πρέπει τα τιμολόγια να εκδοθούν μετά την υποβολή του φακέλου!
2. Για να είναι επιλέξιμος ο γεωργικός ελκυστήρας και άρα να επιδοτηθεί, πρέπει το δελτίο ταξινόμησης και η άδεια κυκλοφορίας να μην απέχουν περισσότερο από 36 μήνες!
3. Για την υποβολή φακέλου απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα!

Για περισσότερες πληροφορίες και μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, καλέστε μας στα τηλέφωνα 23810.82692 και 23310.74100 ή στείλτε μας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι γεωπόνοι της ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ, είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν με χαρά και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Με τρία γραφεία σε Σκύδρα - Βέροια - Άρνισσα, είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή!

© ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ
Μεγαλώνουμε μαζί.
Σχεδιάζουμε το μέλλον.

 

Οι δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί του 2016 έχουν ήδη πληρωθεί την Α' Δόση (70%) και ακολουθούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι. Όμως εκτός από δικαιώματα, το πρόγραμμα γεννά και υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν σε προδιαγεγραμμένο χρονικό πλαίσιο και ορίζοντα. Επειδή λοιπόν, οι πλειοψηφία των δικαιούχουν "χαλαρώνουν" μετά την έγκριση και την πληρωμή τους, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω 7 σημεία. Ο Νέος Γεωργός, λοιπόν, πρέπει:

  1. Να διατηρεί τουλάχιστον

  • 1
  • 2